Egyetemi örökség – Az ELTE Füvészkert
Az egyetemi kulturális örökségről szóló...
Elérhető szolgáltatásaink
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a jelenleg...
Első helyezést nyert az Eötvös-kiállítás
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár A pontosság...
Egyetemi örökség
Az egyetemi kulturális örökségről szóló...
Új könyvtári folyóiratok ELTE-felületen
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár biztosítja...
1% – a könyvtárért
A 2018-ban Magyar Örökség díjat és az Egyetemi...
7409
7404
7389
7378
7355
7082
 

Patterson-, valamint Károlyi-gyűjtemény

Dokumentumtípus: 
Kiemelt tárgyszavak: 

Patterson-, valamint Károlyi-gyűjtemény: az értékes, régi könyvekben az Ex Libris, vagy a tulajdonosra utaló megjegyzés található. A Gyűjtemény az ELTE Angol-Amerikai Intézet mindenkori igazgatójának irodájában került elhelyezésre, hozzáférése korlátozottan lehetséges. Íme, rövid életrajzi ismertetés a könyvek tulajdonosairól, forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, X., illetve V. kötete, Bp. (1905, ill. 1897)

 

 

1. Arthur, filológus, szül. Londonban 1835 jún. 7. 18 éves koráig családi nevelésben részesült, 1855. a cambridgei  egyetemre ment, hol 1859. doktorrá avatták. Ekkor jelent meg An Indian Caste (London 1860) c. műve, melyet a   cambridgei egyetem pályadíjjal jutalmazott. Hazánkat 1862-67. többször beutazta, nyelvünket megtanulta, viszonyainkat   alaposan megismerte. 1866. jelent meg a Fortnightly Review-ben a Hungarian Election c. első közleménye   Magyarországról, melynek sikere arra bírta, hogy kiadja The Magyars, their country and its institutions (London 1869)   nagyobb szabású művét. Lefordította továbbá Jókai: Új földesur (The new landlord, u. o. 1869) és Gyulai: Egy régi   udvarház utolsó gazdája (The last master of on old manorhouse, Cornhille Magazin 1872) regényeit. 1886 óta a budapesti egyetemen az angol nyelv és irodalom rendkívüli tanára; külső tagja a Kisfaludy-társaságnak és a Magyar tudományos akadémiának. Egyéb munkái: Report on recent Hungarian Philology (Philol. Soc. 1884); Angol nyelvtan és olvasókönyv (Budapest 1892, Balassa Józseffel); azonkívül az Academy, Fortnightly Review, Journal of Education és Macmillan's Magazine c. angol folyóiratokban számos a magyar irodalom és viszonyokra vonatkozó értekezése jelent meg.

 

 

Károlyi Sándor (I.), a családban első, ki a grófi címet viselte, Lászlónak fia Sennyey Erzsébettől, szül. 1668 márc. 20.,   megh. 1743 szept. 8., a szatmárvármegyei főispánságban atyjának utóda, 1699. a felső-magyarországi főtörvényszék   bárója, s változatos életének minden stádiumán úgy a polgári s politikai, mint a hadi pályán, úgy hivatalos mint családi   ügyeiben fontos és hatalmas szerepvivő. 1703. a Rákóczi Ferenc zászlói alatt nagyban kitört szabadságharc kezdetén ő az első, ki Dolhánál a feltámadt kurucokat szétveri. Azonban nemzete s hazai alkotmánya iránti ismeretes hűsége miatt,  melyet a bécsi felfogás szerint nem tudtak a lojalitással s az uralkodó iránti hűséggel összeférhetőnek találni, az ellene titokban intézett áskálódások s gyanúsítások folytán az udvarnál nem viseltettek iránta bizalommal, azért Rákóczi zászlói alá menekült s Rákóczinek egyik legtekintélyesebb pártvezére, hadi tanácsának tagja, s főfő tábornoka lett. De a  romhányi csata után teljesen meggyőződve, hogy a háborút az általános nagy kimerültség miatt folytatni lehetetlen, s a  nemzet vérét siker reménye nélkül vesztegetni nem szabad: főfő részt vett a szatmári békekötés kieszközlésében s  létrehozásában. A békekötés bécsi udvar kegyével nagy mértékben elhalmozta. Előbb Eleonóra özv. császárné már  1711 szept. 15., majd az új császár és király, III. Károly 1712 jan. 12. főhadvezéri helyettessé nevezte s ápril hó 5. grófi  méltóságra is emelte; 1719. némely utólagos kuruc mozgalmak lecsillapítása reá bizatott; az 1723. országgyűlésen több  fontos országos ügy elrendezésére királyi biztosul küldetett ki, s ugyanazon év szept. 12. b. titkos tanácsosi méltóságra, okt. 4. pedig katonai érdemei jutalmául lovassági tábornokká, 1724 jan. 5. a szervezett helytartó tanács tagjává, s a  tartományi biztosság főigazgatójává neveztetett ki; 1734. az ország védelmére állandó lovasezredet állítván, ennek élére állíttatott, s ezzel a saját ezredével küldé egyetlen fiát, Ferencet a kiütött rajnai hadjáratba; 1741. a tiszántúli felkelt nemes seregek vezérletével bizatott meg, s ugyanezen év szept. 24. Mária Teréziától a legfőbb katonai, u. m. a tábornagyi rangot nyert. A legmagasabb állásokra s befolyásra jutva, ez állását, mely sok gyanusítást vont hazafi-jellemére, határozottan s következetesen az üldözött ügyefogyott kurucok javára használta fel, számtalan külföldi bujdosó részére  eszközölt ki hazatérési engedélyt, a segélyre szorulókat védte, támogatta. Jótékony intézetek, egyházak s iskolák  alapítására s felsegélésére nagy összegeket fordított s fényes emlékeket hagyott maga után, mint egy valódi, nemeslelkű magyar főúr, s jobbágyai atyai jóltevője. Nagy-Károlyban a kegyesrendi szerzet egyháza s társas lakhelye, valamint a szegények ottani kórháza is, Pesten pedig a klarisszák részére alapított zárda, a báthori s miskolci minorita-rendház, a majthényi, csengeri, kaplonyi, erdődi stb. templomok s iskolák neki köszönik létüket. S amilyen volt ő maga, olyanoknak neveli gyermekeit is, hazaszeretetre, honi szokásokra s tiszta erkölcsökre oktatva azokat. Tisztelettel hajlik meg a női...sáky Krisztinát veszi nőül, annak a gróf Csákynak leányát, ki Rákóczival kibujdosott; Klára leányát a szinte kuruc Haller Gábornak adja. Politikai szereplésének hű és kimerítő képe még bővebb kifejtésre vár, de hű nemzeti érzelmeiről,   emberi s családfői nemes jelleméről kételkedni nem lehet; ez bizonyítva van tettei s leveleiben nyilvánuló őszintén kimondott nézetei által.

 

 

Károlyi Sándor (II.) gróf, István fia, Esterházy Franciska grófnőtől, második nejétől, országgyűlési képviselő, b. tit.   tanácsos, kitünő gazda s nemzetgazda, szül. 1831 nov. 10. A szabadságharc kitörésével, 18 éves korában, az atyja által   alapított s felszerelt Károlyi-huszárezredbe lépett, s mint főhadnagy Klapka tábornok oldalánál harcolt. A szabadság   leveretése után Párisba ment, s csak az általános amnesztia megjelentével jött haza gazdasága ügyeinek rendezésére s   közgazdasági tanulmányokra fordította minden idejét. Eközben az országos gazdasági egylet munkálkodása s hatása mind szélesb körre terjedvén, ennek ügyeiben is tevékeny részt vett, az 1879. gazda-kongresszuson élénk szerepet vitt, majd a   gazdakör alapító tagjainak egyike, a Tisza-szabályozó társaság ujjászervezésének egyik főtényezoje s annak központi   bizottmányának elnöke lett. 1881. választották először országgyűlési képviselővé Szilágy vmegye tasnádi kerületéből, s ez országgyűlésen a szabadelvű pártban foglalt helyet, az 1884. választásra azonban a mérsékelt ellenzék programjával lépett fel, s az eszterházai választókerületet fogadta el. Az 1885. évi országos kiállítás alatt a nemzetközi gazda-kongresszus elnökségével tisztelték meg. Atyja nyomán járva, a Szent István-társaságnak egyik elnöke. 1882-ben valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal ruházták fel. A nemzetgazdasági téren iróul is fellépett, s a Nemzetgazd. Szemlében és külön lenyomatban is becses tanulmányt adott ki Terménykivitelünk s a vizi utak c. alatt. Nőül vette elhunyt testvérbátyja K. Ede gróf özvegyét, Kornis Klarissza grófnőt. Arcképe megjelent Marastoni rajza után az Ország Tükre 1862. 18. számában.

 

 

A Patterson-gyűjteménnyel kapcsolatos további irodalom:

Frank Tibor, "Bibliothèque du Comte Etienne Károlyi. A fóti kastélytól az Angol Tanszékig". In: Ittzés Gábor, Kiséry András, szerk., Míves semmiségek/Elaborate trifles: Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2002), pp. 349-356. (Pázmány Papers in English and American Studies; 2.)

Tibor Frank, "Arthur J. Patterson and the Austro-Hungarian Settlement of 1867," in: László Péter and Martin Rady, eds., British-Hungarian Relations Since 1848 (London: Hungarian Cultural Centre/School of Slavonic and East European Studies, University College, London, 2004), pp. 47-62;

Tibor Frank, Picturing Austria-Hungary: The British Perception of the Habsburg Monarchy 1865-1870 (Boulder, CO: Social Science Monographs--New York: Columbia University Press, 2005), pp. 109-119.

Frank Tibor, "Arthur J. Patterson és a The Magyars," In: Háda Béla, Ligeti Dávid Ádám, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Merényi Krisztina, Petneházi Margit, szerk., Eszmék, forradalmak, háborúk: Vadász Sándor 80 éves (Budapest: ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2010), pp. 141-153.

 

Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Nem azonosított felhasználó
vodkát akarok!!!!! :D
2019.02.08. 13:01
Vodkát nem tartunk a könyvtárban, de például az Egyetemi Könyvtár közelében számos vendéglátóhely található. :)
Nem azonosított felhasználó
Tisztelt Könyvtár Szolgálat! A SciFinder adatbázis elérésével kapcsolatban érdeklődöm. Egyetemi hálózatról próbáltam belépni, a bejelentkezéshez caesar azonosítót és jelszót megadva, de nem működött. Hogy tudnám a legegyszerűbben elérni az adatbázist?
2019.03.22. 14:39
Köszönjük az üzenetet! Kollégáink igyekszenek minél hamarabb elhárítani a problémát, 1-2 nap türelmet kérünk.
Nem azonosított felhasználó
???
2019.04.16. 13:51
Nem azonosított felhasználó
Látogatójeggyel is van lehetőség az Arcanum Digitális Tudománytáron megnézni a digitalizált folyóiratokat?
2019.04.17. 11:45
Kedves Érdeklődő! Igen, gépeinken szabad a hozzáférés az Arcanum adatbázisaihoz.
Nem azonosított felhasználó
Is it free to use the library space and wifi for general public?
2019.06.13. 10:34
Yes, you can use our library and the services free with a visitor's pass which you can get to information desk on ground floor.
Üzenetküldés, korábbi üzenetek
Oldalszín

kék

pink

zöld

narancs

bordó

Keresés

ELTEFind

A kereső az online katalógusunkban és a digitális gyűjteményünkben (EDIT) keres.

Régi katalógus

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat dokumentumállományában keres.Weboldal

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.