Egyetemi örökség
Az egyetemi kulturális örökségről szóló...
MeRSZ-könyvmakettek
Egyedi könyvmakettekkel gazdagodott az ELTE...
Új könyvtári folyóiratok ELTE-felületen
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár biztosítja...
1% – a könyvtárért
A 2018-ban Magyar Örökség díjat és az Egyetemi...
7378
7365
7355
7082
 

Amit az Egyetemi Könyvtárról tudni érdemes. Garayról a könyvtárnoki segédről, avagy a könyvtárőri állomás kezdeteiről

„Én t. i. ismét lekötött ember vagyok /rövid hat hónapi szabadság be hamar elmúltál!/ még pedig hivatalos, azonban meg ne ijedj, sem főispánhelyettes, kiknek most száma légió, sem országbíró, hanem egyszerű könyvtárnoki segéd a pesti kir. egyetemi könyvtárnál*, hová a Nádor pártfogásával a Helytartótanács által neveztettem ki, s július eleje óta szakadatlanul hivataloskodom Schedel Ferenc oldala mellett, kit, tudod, kir. könyvtári igazgatónak neveztek ki. Eleinte Schedel is szándékozott Pécsre s így csaknem bizonyos valék benne, hogy én is elmehetek, de tegnap Schedel nyilvánítá, mikép neki nem lehet elmennie, s így természetesen én is bevontam vitorlámat, mint hogy neki nálam kívül más segédje nincs a könyvtár rendezésénél. Az én hivatalom t. i. egész új s most crealtatott csak: a könyvtár rendezése, s annak tudományos és rendszeres catalogus készítése, előleg ideiglenes hivatal ugyan, de a melly 3-4 évig eltartván hihetőleg rendes hivatallá fog emeltetni, nem említve azon kilátást, melly belőle jövendőre, vagy csak e 3-4 év eltelte után nyílhatik, t. i. a custosi vagy is könyvtár őri hivatal, mely megvallom, igen nekem való állomás lenne, s fogok is reá készületeket tenni s szem elől nem vesztendem. Íme, történetem elbeszélésével egyszersmind körülbelöl az okok is, mellyek ez almárai harapásra bírtak.

Mi reggel 9 órától délután 2-ig dolgozunk; a délután szabad, ’s a vasár- és hétfői nap szünnap. Elég elfoglaltság ugy-e, de legalább pihenési időközzel, nem úgy, mint a hírlapszerkesztésnél, hol nincs szünnap, nincs folytonos munka, de szakadékos és örökös, ’s így előlegesen, mert az e nemű munkában kedvet is találok, meg volnék elégedve, csak fizetésemet nem tudom még, […] (Garay levele szüleihez, 1845. 08. 09.-én, a Garay- idézetek a továbbiakban is mind a Garay emlékkönyvből, 2012 valók.)

Az állás tehát újonnan „creáltatott”, a hagyományosan ismert könyvtári „custos” fogalom újkori megfelelőjeként, minden tisztázatlan volt körülötte. (Maradt is jó ideig!) Távlataiban többet ígért, mint bárminő egyéb újságíróskodás, bizonytalan máról holnapra élés. Valahol itt lehetett a keresztút a fejüket, egyéb lukratív lehetőség híján, erre az értelmiségi pályára adó honorácior réteg tagjai számára. Garay EK-beli pályafutását 1845. 07. 01-én kezdte. Mivel irodalmi, ill. tudományos tevékenységre nyílt lehetősége, bele vágott. Joggal gondolhatta, hogy a nem túl magasnak ígérkező fizetség mellett erre, valamint talán egyéb pénzkeresetre is ideje, módja nyílik majd. A hivatal megnyitásához helytartó tanácsi jóváhagyás kellett, és mint ez máskor is megtörtént, az események lassan gördültek előre, aztán nem egészen az elképzelés szerint alakultak. Ugyanennek az évnek a végén Garay öccsének, Alajosnak írja (1845. 12. 06.), hogy jól lehet fél éve már a könyvtár szolgálatában áll, sem a kinevezésének hivatalos jóváhagyása nem érkezett meg, sem pedig ígért fizetségségéből nem látott még semmit.  Ugyancsak Garay Alajoshoz írt levél (1847. 01. 12.) bizonyítja, hogy napi munkára vonatozó elképzelései sem teljesültek.

A könyvtárosság rosszul, bizonytalanul fizető, időt rabló tevékenységnek bizonyult a költő, Garay számára. Mint később nem egy könyvtári alkalmazott, ő is albérlő tartására szorult.(Ez utóbbi hivatalvesztéssel büntetendő könnyelműségnek is minősülhetett!) Ekkor még a […] a Hatvani utczában, a Gebhard-féle házban […], Landerer és Heckenast nyomdájával szemközt. „ (Garay levele G. Alajoshoz 1848. 02. 24.) Ennek a könyvtárosságnak „kényszerű szüneteltetését” hozta magával 1848. Garayra számítottak, Eötvösnek tervei voltak vele.

„Engem az oktatási miniszter ápril közepe táján magyar nyelv és irodalom ideiglenes tanárává nevezett ki az egyetemnél, s én a ki soha tanító nem voltam, minden készület nélkül ott álltam a pesti, még pedig forradalmi ifjúság előtt. Éjjel, nappal kelle készülnöm, mert elődöm tanítmányát nem igen akartam s nem is nagyon használhattam. Május tanításban, június vizsgálatokban telt el. […] Fáradozásomnak az lett jutalma, hogy jún. 18-án rendes tanárrá neveztettem 1200 pfos évi fizetéssel. Jul. 5-én beavattattam s feleskettettem…(Garay levele szüleihez 1848. 08. 21.)

Ennek az ígéretes tanári pályafutásnak terveit sodorta magával az 1848/49-es események alakulása. Petőfi Sándor honvéd kapitányhoz írja a pesti egyetemi viszonyokról:

„Budapesten egyébiránt a közszellem még mindig jó, értem a polgárságét; fegyvereinket e héten raktuk le, s adtuk át a honvédi bizottmánynak, mely jobb, azaz vitézebb kezekbe, a honvédekébe adja, az őrállást most székiben kaszáson teljesítjük. Az irodalom pang. Az egyetem részint hadi iskolává, részint kórházzá van alakítva, nem tudom, mikor kezdjük el s elkezdhetjük-e a jövő évben is a tanítást? S ha nem, fognak-e bennünket, tanárokat megtartani? ...”

 „Lakásom: Barátok piaczán az egyetemi könyvtár épületben földszint az udvarban van.„ (Garay levele szüleihez, 1850. okt. 26.)

Vörösmarty ugyanebben az évben leveleit már az új címre „Garay János úrnak a barátok piaczán a könyvtár épületébe” küldi. Az első könyvtárőr, aki ekkor már a könyvtár épületében lakhatott, nem sokáig élvezhette ezt a kegyet, 1853 novemberében már súlyos beteg, rá egy évre meghal. Temetése előtti búcsúztatásának „1853. november 8. délutánján” az EK régi épületének akkori belső udvara adott teret.

Sírhelyét a rá emlékezni kívánó itt találja: „Budapest, Kerepesi temető 29/1-1-38. parcella. A síremléket (mint később a szekszárdi rokonokét is) a híres pesti Gerenday szobor-, és sírkőfaragó cég készítette.”

Kazimír Edit
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

 

Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Nem azonosított felhasználó
vodkát akarok!!!!! :D
2019.02.08. 13:01
Vodkát nem tartunk a könyvtárban, de például az Egyetemi Könyvtár közelében számos vendéglátóhely található. :)
Nem azonosított felhasználó
Tisztelt Könyvtár Szolgálat! A SciFinder adatbázis elérésével kapcsolatban érdeklődöm. Egyetemi hálózatról próbáltam belépni, a bejelentkezéshez caesar azonosítót és jelszót megadva, de nem működött. Hogy tudnám a legegyszerűbben elérni az adatbázist?
2019.03.22. 14:39
Köszönjük az üzenetet! Kollégáink igyekszenek minél hamarabb elhárítani a problémát, 1-2 nap türelmet kérünk.
Nem azonosított felhasználó
???
2019.04.16. 13:51
Nem azonosított felhasználó
Látogatójeggyel is van lehetőség az Arcanum Digitális Tudománytáron megnézni a digitalizált folyóiratokat?
2019.04.17. 11:45
Kedves Érdeklődő! Igen, gépeinken szabad a hozzáférés az Arcanum adatbázisaihoz.
Nem azonosított felhasználó
Is it free to use the library space and wifi for general public?
2019.06.13. 10:34
Yes, you can use our library and the services free with a visitor's pass which you can get to information desk on ground floor.
Üzenetküldés, korábbi üzenetek
Oldalszín

kék

pink

zöld

narancs

bordó

Keresés

ELTEFind

A kereső az online katalógusunkban és a digitális gyűjteményünkben (EDIT) keres.

Régi katalógus

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat dokumentumállományában keres.Weboldal

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.