Ősnyomtatványok

Az ország harmadik legjelentősebb incunabulum-gyűjteménye 1.051 kötetben összesen 1.205 kiadvány. Mai ismereteink szerint az Inc.256. jelzetű példány (Cicero: Epistolae ad familiares, 1487, Velence) a könyvtár legrégebben beszerzett és azóta is őrzött kötete (1586 és 1589 között Znióváralján kerülhetett az állományba). A kötetek akkori beszerzésében oktatási célok játszottak szerepet, több ősnyomtatvány is szerepel a könyvtár legkorábbi fennmaradt, 1631-es katalógusában.

Az ősnyomtatványok részben a középkori, részben a reneszánsz könyvkultúrát képviselik. Több kötetet gazdagon illumináltak, s nem ritkák a magyarországi késő gótikus könyvkötészet remekei sem. A több országos unikum-ősnyomtatvány közül kiemelkedő jelentőségű a Laudivius Zacchia Szent Jeromos-életrajza, amely a második magyarországi ősnyomdában (typ. Confessionalis) készült 1478–1479 körül.

A gyűjtemény teljes egészében kereshető a könyvtár online katalógusában.

Régi Magyar Könyvtár (RMK)

A Régi Magyar Könyvtár az 1711-ig megjelent hungaricum nyomtatványokat gyűjti. Megtartva a Szabó Károly-féle Régi Magyar Könyvtár besorolási elveit háromféle dokumentumcsoportot tartalmaz: a magyar nyelvű nyomtatványokat, a mindenkori Magyarország területén nyomtatott könyveket, és a magyar szerzők műveit, melyeket külföldön adtak ki. A gyűjtemény összesen 3.127 bibliográfiai egységet számlál, köztük több az unikum-példány is, például a Heltai-nyomdában kiadott hidrológiai mű (Marcello Squarcialupi: De fontium et fluviorum origine ac fluxu).

A gyűjtemény kereshető a könyvtár online katalógusában.

Rariora Hungarica

A Rariora Hungarica gyűjteményben kapnak helyet az 1711 után megjelent ritka, vagy különösen értékes magyar nyomtatványok, például első kiadások, unikum példányok, dedikált kötetek, facsimilék. A több mint 2.000 kiadványt magába foglaló és folyamatosan gyarapodó gyűjtemény kereshető az online katalógusban.

Kisnyomtatványok

A kisnyomtatványok a könyveknél rövidebb terjedelmű, néhány lapos kiadványok. E gyűjtőfogalom magába foglalja mind a füzetalakú nyomtatványokat (pl. alkalmi versek, halotti beszédek, iskolai értesítők, disszertációk tézisei, vállalati és egyesületi kiadványok), mind az egylapos aprónyomtatványokat (röplapok, meghívók, plakátok stb.) A gyűjteményhez tartozó „miscellanea” állomány különösen gazdag 18. századi katolikus prédikációkban. A feldolgozott anyag háromnegyede 19. századi, a fennmaradó rész 18. és 20. századi. A kisnyomtatványok különleges könyvészeti értékük mellett a kor köz- és művelődéstörténetének is hasznos forrásai. Könyvtári katalógusbeli feldolgozásuk folyamatos, és nagy hányaduk digitalizált változata az EDIT-be is feltöltésre került.

Képgyűjtemény

A gyűjteményt kb. 8.300 darab 1840 előtt készült, többnyire egylapos metszet vagy grafika, illetve kisszámú festmény és fénykép alkotja, melyek között portrék, tájképek, épület- és városábrázolások, valamint kéziratos és nyomtatott térképek egyaránt megtalálhatók. Többségük a 18–19. században keletkezett, de találunk itt különösen ritka és értékes 15. századi fa- és rézmetszeteket is. A kéziratos térképek között az Osztrák-Magyar Jezsuita Rendtartomány 18. századi dél-amerikai missziós tevékenységéhez köthető térképek is elérhetők. A gyűjtemény részét képezi Roger Fenton világhírű, múlt században élt angol fotográfus 12 eredeti, részben szignózott fényképe is.

A gyűjtemény egésze kereshető az online katalógusban, valamint digitalizált változatuk elérhető az EDIT-ben.

Párttörténeti gyűjtemény

A párttörténeti gyűjteményt elsősorban a Tanácsköztársaság röpiratai és egyéb hivatalos kiadványai alkotják. A mintegy 800 dokumentum megtalálható az online katalógusban, és helyben olvasásra is kikérhetők.

Illusztráció szerzője, forrása:
Chronica Hungarorum http://hdl.handle.net/10831/32260